Nadzór księgowy

Proponowana usługa nadzoru księgowego jest zgodna z zakresem funkcji, które pełni w firmie główny księgowy. Usługę realizujemy na zasadach outsourcingu. Polega ona na powierzeniu nam operacji wspierających działalność pionu finansowo-księgowego w Spółce.

Usługa obejmuje swym zakresem: 

 • zarządzanie personelem księgowym w Państwa firmie
 • bieżącą weryfikację poprawności ujęcia w księgach operacji gospodarczych
 • nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję i rozliczenia umów leasingowych
 • comiesięczną analizę zapisów w księgach rachunkowych w systemie FK oraz urządzeniach pomocniczych (między innymi naliczenia amortyzacji, zmian w stanie środków trwałych prawidłowości rozliczeń międzyokresowych , rozliczeń kontraktów długoterminowych)
 • sporządzenie bieżących deklaracji podatkowych VAT, PCC, podatku od nieruchomości itp.
 • kalkulację miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie innych wymaganych zgodnie z przepisami sprawozdań (GUS, NBP)
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, tj. m.in bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej, deklaracji CIT-8
 • współpracę z audytorem w czasie badania sprawozdań rocznych
 • bieżące konsultacje