Nadzór księgowy

Proponowana usługa nadzoru księgowego jest zgodna z zakresem funkcji, które pełni w firmie główny księgowy. Usługę realizujemy na zasadach outsourcingu. Polegałaby ona na powierzeniu nam operacji wspierających działalność pionu finansowo-księgowego w Spółce.

Usługa obejmuje swym zakresem: 

 1. zarządzanie personelem księgowym w Państwa firmie;
 2. bieżącą weryfikację poprawności ujęcia w księgach operacji gospodarczych,
 3. nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 4. ewidencję i rozliczenia umów leasingowych;
 5. comiesięczną analizę zapisów w księgach rachunkowych w systemie FK oraz urządzeniach pomocniczych ( między innymi naliczenia amortyzacji, zmian w stanie środków trwałych prawidłowości rozliczeń międzyokresowych , rozliczeń kontraktów długoterminowych);
 6. sporządzenie bieżących deklaracji podatkowych VAT, PCC, podatku od nieruchomości itp.;
 7. kalkulację miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 8. sporządzanie innych wymaganych zgodnie z przepisami sprawozdań (GUS, NBP);
 9. przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy , tj. m.in bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej, deklaracji CIT-8;
 10. współpracę z audytorem w czasie badania sprawozdań rocznych;
 11. bieżące konsultacje.